גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

ירושה לפי צוואה לעומת ירושה על פי דין

"אין אדם יודע את יום פקודתו". משכך רבים מעדיפים לתכנן מראש, ואף בגיל צעיר, כיצד הם מעוניינים לחלק את רכושם לאחר מותם. תכנון זה נעשה באמצעות מסמך כתוב ששמו צוואה, העונה על מספר כללים המוגדרים בחוק.

כיצד יחולק עזבונו של אדם לאחר מותו אילו לא ערך צוואה? כיצד יחולק עיזבונו אילו ערך צוואה? כיצד עורכים צוואה ומה עושים איתה? על כל אלו ושאלות נוספות, ננסה לענות במאמר זה.

חלוקת עזבון בהתאם לדין במקרים בהם המוריש לא השאיר צוואה –

רכושו של אדם שנפטר נקרא עיזבון. בשלב ראשון יש לקבוע את היקף העיזבון, שכן אדם יכול להוריש רק את רכושו. כל עוד אדם נפטר ללא שערך צוואה, עיזבונו יחולק בהתאם לחוק הירושה.

מי הם היורשים החוקיים של אדם שנפטר?

תחילה יורש בן הזוג של המוריש את המיטלטלין שהותיר אחריו המוריש, את רכבו וחלק מכל יתר נכסי העיזבון (חלק זה ייקבע בהתאם לחלקם של היורשים האחרים, שהמוריש הותיר אחריו). רק אם המוריש לא הותיר אחריו ילדים, נכדים, הורים, אחים, אחיינים, סבים, דודים או בני דודים, בן הזוג יירש את נכסי העיזבון באופן מלא.

חוק הירושה מפרט את סדר הקדימויות לפיו יירשו קרובי משפחתו של המוריש את רכושו –

 • הקדימות הראשונה ניתנת לילדי המוריש. קרי, נכסי העיזבון מחולקים שווה בשווה בין בן הזוג לילדי המוריש (50% לבן הזוג ו-50% לילדים יחד). ככל שלמוריש לא היה בן זוג ביום מותו, הילדים יירשו את העיזבון באופן מלא.
 • ככל שלמוריש היו ילדים שלא היו בחיים במותו, חלקו יועבר לצאצאיהם.
 • ככל שלמוריש לא נולדו ילדים, נכסי העיזבון מחולקים שווה בשווה בין בן הזוג להורי המוריש (50% לבן הזוג ו-50% לשני ההורים יחד).
 • ככל שגם הורי המוריש לא היו בחיים ביום מותו, יירשו צאצאיהם – אחיי המוריש, ואם הם אינם בחיים אז אחייני המוריש. במקרה זה יחולק העיזבון – 2/3 לבן הזוג ו-1/3 לאחים או צאצאיהם. ככל שלמוריש לא היה בן זוג במותו, יירשו אותו הוריו או צאצאיהם באופן מלא.
 • ככל שהמוריש לא הותיר אחריו בן זוג, ילדים, הורים או אחים ירשו אותו סבו וסבתו באופן מלא. ואם אלו לא היו בחיים ביום מותו, יועבר חלקם בעיזבון לצאצאיהם – דודיו של המוריש או בני דודיו.
 • ככל שמוריש לא הותיר אחריו אף אחד מהמפורטים להלן, יעברו נכסיו לבעלות המדינה.

המושג בן זוג מתייחס הן לבני זוג נשואים והן לידועים בציבור (ככל שניהלו משק בית משותף ואף אחד מהם לא היה נשוי לאחר במות המוריש). בתי המשפט הכירו בזכויות של בני זוג מאותו מין לרשת את בני זוגם, בהתאם לכך שהם ידועים בציבור.

כיצד יחולק רכושו של אדם שערך צוואה?

חוק הירושה נותן לאדם את החופש לצוות את רכושו בעת פטירתו בהתאם לרצונו.
אדם שכותב צוואה אינו מחויב כלל לסדר הירושה שנקבע בחוק ואפילו לא להוריש דבר לבני משפחתו. הוא יכול גם לצוות את כל רכושו לכלבו האהוב או לעמותה שהתנדב בה. המחוקק הקפיד על שמירת רצונו החופשי של כותב הצוואה.

חריג לכך, הוא כי הוראות בצוואה לפיהן המוריש מתחייב לערוך את צוואתו, לשנות אותה או לבטלה, או כי תוקפה של הצוואה תהיה תלויה באדם אחר או נותנות לאדם אחר סמכות להחליט בעניין, לא יהיו תקפות.

התוצאה היא כי עזבונו של אדם שערך צוואה יחולק בהתאם לאמור בה, ללא כל התייחסות ליורשים המפורטים בחוק הירושה.

כיצד ניתן לערוך צוואה?

ישנן ארבע דרכים לערוך צוואה:

 1. צוואה בכתב יד – צוואה שצריכה להיערך כולה בכתב ידו של המצווה בלבד וצריכה לכלול את התאריך שבו נכתבה ואת חתימתו של המצווה.
 2. צוואה בעדים – צוואה בכתב אשר שני עדים מאשרים בחתימתם על גביה כי המצווה הצהיר בפניהם כי הצוואה המונחת בפניו היא צוואתו וכי הוא חתם עליה בפניהם. העדים לא חייבים לדעת מהו תוכן הצוואה, אלא לאשר בכתב את האמור. על העדים בצוואה להיות מעל גיל 18, בעלי כשרות משפטית ושהם או בני זוגם אינם יורשים בצוואה. על הצוואה צריך להופיע התאריך לעשייתה וחתימתו של המצווה.
 3. צוואה בפני רשות – צוואה שנאמרה בעל פה על ידי המצווה עצמו בפני שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר של בית דין דתי. כמו כן, צוואה בפני רשות יכולה להיות צוואה שנכתבה בכתב על ידי המצווה והוגשה על ידו לאחד מאלו.
  ככל שהצוואה נאמרה בעל פה על ידי המצווה, על גורם הרשות לרושמה, להקריאה בפני המצווה ולאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא אכן הוקראה למצווה וכי המצווה הצהיר שזו צוואתו.
 4. צוואה בעל פה – אדם הנמצא על ערש דווי או שרואה עצמו בסכנת חיים בנסיבות המצדיקות זאת, יכול לצוות את צוואתו בעל פה בפני שני עדים הנמצאים לידו. על העדים לרשום זיכרון דברים של הצוואה שנאמרה להם, בציון התאריך ונסיבות הכנתה ולחתום עליה בעצמם. על העדים להפקיד צוואה זו אצל הרשם לענייני ירושה. על העדים לעשות את כל המפורט לעיל בסמוך לעשיית הצוואה. צוואה בעל פה תהיה בטלה ומבוטלת לאחר חודש, כשחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עוד בחיים.

כל צורות צוואה אלו נועדו על מנת להבטיח כי צוואה הנעשית על ידי אדם, תיעשה מרצונו החופשי והאמיתי, ללא שהופעלה עליו השפעה בלתי הוגנת כלשהי או לחץ מכל סוג. בשל כך, מקפיד המחוקק כי עורך הצוואה והוראותיה יהיה אך האדם עצמו, מבלי שהוא יכול להעניק את הסמכות לקבוע הוראות בנושא לאדם אחר. לא למותר לציין, כי בעת מתן הצוואה המצווה חייב להיות במצב נפשי וקוגניטיבי תקין. אם יש ספק, יש לאמת זאת באמצעות תעודה רפואית.

מה היא צוואה הדדית?

צוואות הדדיות הן צוואות שערכו בני זוג ומסתמכות האחת על השנייה. ניתן לערוך אותן כשתי צוואות נפרדות או כצוואה הדדית אחת.
אין הכרח כי הזוכים בצוואות הדדיות יהיו בני הזוג והם גם יכולים לצוות את רכושם לצד שלישי.
צוואה הדדית יכולה להיעשות בכל דרך בה נעשית צוואה שאינה הדדית.
צוואה הדדית נועדה בדרך כלל על מנת שזכויות יורשים אחרים לא יפגעו בזכויות בני הזוג במידה ואחד מהם נפטר. כך למשל, יכולים בני הזוג לקבוע כי רק לאחר מות שניהם, יעבור רכושם לילדיהם ובכך למנוע חלילה מצב שבמות אחד מהם, מי מילדיהם יבקש לממש את חלקו בדירת מגוריהם השייכת לעיזבון ובכך יאלץ את בן הזוג הנותר להתפנות מדירת מגוריו.
בצוואה הדדית גם ניתן להגביל את יכולתו של בן הזוג הנותר מלעשות פעולות מסוימות בנכסי העיזבון.

מה עושים לאחר שנערכה צוואה בכתב?

המצווה יכול לשמור את צוואתו שערך בכתב יד, בעדים או בפני רשות בכל מקום שיבחר. עם זאת, ככל שהמצווה רוצה להיות בטוח כי צוואתו תישמר ולא תיעלם לאחר מותו, הוא יכול להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. אפשר להפקיד את הצוואה בהתייצבות פיזית של המצווה בלבד בלשכת הרשם לענייני ירושה (יש למלא טופס מתאים, לצרף את הצוואה המקורית, להצטייד בת"ז ולשלם אגרה). לחילופין, ניתן להפקיד את הצוואה באופן מקוון (לפעול לפי ההנחיות המופיעות באזור האישי הממשלתי, לשלם אגרה ולשלוח את הצוואה המקורית, בתוך 45 יום, ללשכת הרשם לענייני ירושה).

האם ניתן לבטל צוואה שנערכה?

מצווה יכול לבטל ולשנות את צוואתו בכל עת שיחפוץ בכך, אף אם היא הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.
המצווה לבדו יכול לבטל את צוואתו על ידי השמדתה, מסירת הודעת ביטול או עריכת צוואה חדשה.
מסירת הודעה על ביטול צוואה צריכה להיעשות באחת הדרכים לפיהן ניתן לערוך צוואה. כלומר, על ידי כתיבת מסמך ביטול בכתב יד בצירוף תאריך וחתימה; כתיבת מסמך ביטול בנוכחות שני עדים הנדרשים לחתום עליו ובצירוף תאריך וחתימת המבטל; הודעה בע"פ או בכתב לרשות, הודעה בעל פה על ידי אדם הנוטה למות בפני שני עדים. אין חובה לבטל את הצוואה בדרך בה היא נעשתה.
ככל שהצוואה הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה, ניתן לקבל אותה בחזרה בכל עת, אולם החזרת הצוואה בלבד אין בה כדי לבטל את הצוואה, ללא שנעשה ביטול באחת מהדרכים שפורטו לעיל.
צוואה הדדית מוגבלת יותר לביטול, שכן היא מסתמכת על צוואה של אחר. משכך, כל עוד בני הזוג עדיין בחיים, ניתן לבטל את הצוואה בתנאי שנשלחה הודעה על ביטול לבן הזוג השני ובכך מתבטלות שתי הצוואות. במקרה שבן הזוג הנותר מעוניין לבטל את הצוואה ההדדית לאחר מות בן זוגו – ככל שהעיזבון טרם חולק, על בן הזוג לוותר על כל חלק בעיזבון שהוא היה אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית. ככל שהעיזבון כבר חולק, על בן הזוג שנותר בחיים להשיב את כל שירש על פי הצוואה ההדדית או את שווי חלקו.
כמובן, שאדם אשר ביטל את צוואתו יכול להכין צוואה חדשה בעל עת שיחפוץ. צוואה מאוחרת מבטלת כל צוואה קודמת ואין אפשרות ששתי צוואות של אדם אחד יהיו תקפות. זאת אף אם לא צוין בצוואה החדשה שהיא מבטלת את קודמתה.

לסיכום –

נושא עריכת צוואה ובעיקר הליכי קיום הצוואה עלולים להיות מורכבים וקשים לביצוע, במיוחד כאשר לאדם נכסים רבים אשר שווים רב. קושי נוסף עלול להתעורר אם נכסי העיזבון הם מהסוג הקשה לאומדן, כגון חברות, טכנולוגיות, מוניטין ושאר נכסים ווירטואליים, או כאשר קיימים מלכתחילה סכסוכים בין בני משפחה.

בנסיבות אלו, קיימת חשיבות רבה לחשיבה מעמיקה בטרם עריכת צוואה באופן שהיא תהיה ברורה כשרה ותקפה ותבטא במדויק את רצון המוריש. צוואה מושלמת, שנערכה על ידי עורכי דין מומחים לצוואות ולירושות, חיונית על מנת למנוע את ביטול הצוואה לאחר מות המצווה. ביטול צוואה נעשה על ידי הגשת התנגדות לקיום הצוואה מצד אחד מיורשי המנוח, או מי שמתיימר להיות יורשו של המנוח, ולא נזכר בצוואה.

צוואה שלא הוכנה בהתאם לדין או באופן ברור וכשר, או צוואה סתומה (לא ברורה) עלולה להתבטל על ידי בית המשפט, לא שרצון המנוח יקוים.

דילוג לתוכן