גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

חוקי גירושין

מעודכנים לתחילת 2022

חוק בית המשפט לענייני משפחה

הגדרות | כינון בית המשפט לענייני משפחה | סמכות בית המשפט | הוראות נוספות | יחידת סיוע בבית המשפט | איחוד תיקים | הליכי ביצוע | סדר דין וראיות | ערעור

תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), תשפ"א-2020

תחולת תקנות סדר הדין האזרחי| עקרונות היסוד| הגדרות ופרשנות |תחולת הוראות על תובענות בענייני משפחה | סמכות כללית של בית המשפט | מקום שיפוט | מקום שיפוט במקומות אחרים | העברה לבית משפט | פתיחת תיק |כתבי טענות כללי | כתב תביעה | הרצאת פרטים | הגשת כתב הגנה | כתבי טענות נוספים | סעדים בשל תביעות שונות | אימות כתב טענות בתצהיר  | גילוי מסמכים מוקדם | בקשות בהליך | הוראות שונות

חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

מטרת החוק | הגדרות | הגשת בקשה ליישוב סכסוך | הגשת תובענה | ביצוע ותקנות | שמירת דינים | תחילה ותחולה | דיווח לכנסת | תוקף

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

הגדרות | הגשת בקשה ליישוב סכסוך | הוראות למזכירות הערכאה השיפוטית | המצאת הבקשה ליישוב סכסוך והזמנת הצדדים לפגישת מהו"ת | אי התייצבות צד לפגישות המהו"ת שנקבעו | פגישות המהו"ת בתקופת עיכוב ההליכים | חיסיון | בחינה והמלצה על דרכים ליישוב הסכסוך בהסכמה | הודעת הצדדים | הודעה נלווית לתובענה בעניין של סכסוך משפחתי | בקשה לסעד זמני | בקשה לסעד דחוף | הערכאה השיפוטית שאליה יוגשו בקשות לסעדים זמניים ודחופים | הוראות מיוחדות | קיצור תקופת עיכוב ההליכים או הארכתה | תחילה תחולה והוראות מעבר | שמירת דינים | תוספת

חוק יחסי ממון בין בני זוג 

הסכם ממון | אישור ואימות | תחולת ההסדר | העדר תוצאות במשך הנישואין | הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין | הקדמת המועד לאיזון המשאבים | מימוש הזכות לאיזון | מכירת דירת מגורים של בני הזוג | הרחבת בסיס האיזון | סמכויות מיוחדות | ראיות | עסקאות בזכות לאיזון | אמצעים לשמירת זכויות | אישור לפעולה טעונת הסכמה | משפט בינלאומי פרטי | ביצוע ותקנות | תחילה

חוק הירושה

הסדר איזון המשאבים | הוראות לכל הסדר | הוראות שונות

חוק לתיקון דיני משפחה – מזונות

ירושה על פי דין | ירושה על פי צוואה | מזונות מן העזבון | צו ירושה וצו קיום צוואה | הנהלת העזבון וחלוקתו | משפט בין-לאומי פרטי | הוראות שונות

חוק שיפוט בתי דין רבניים – נישואין וגירושין

שיפוט בעניני נישואין וגרושין | עריכת נישואין וגירושין | שיפוט אגב גירושין | שיפוט בעניני מזונות | סמכות מבחינה בין-לאומית בתביעה לגירושין (תיקון תשס”ה) | סדרי דין בענין נתבע שהוא תושב חוץ (תיקון: תשס”ה) | חוות דעת הלכתית בענין גט פיטורין או היתר נישואין במדינת חוץ (תיקון תשס”ה) | שיפוט בעניני חליצה | כפיה למתן גט ולקבלתו | כפיה למתן חליצה | סופיות של פסק הדין | שיפוט על פי הסכמה | תקפם של פסקי דין | ביצוע ותקנות

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

מטרה והגדרות | רישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני | הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים | הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות | תיקונים עקיפים | הוראות שונות | תוספת

חוק המזונות – הבטחת תשלום

פרשנות | מזונות לבן-זוג | התחשבות בהכנסות של בן-זוג | מזונות לילדים קטינים | מזונות קטין (תיקון תשמ”א) | מזונות בין שאר בני-משפחה | סולם המזונות | היקף המזונות | חייבים אחדים | הבטחת מזונות | פטור ממזונות | מזונות זמניים | סייג למזונות בעד העבר | הסכמים בדבר מזונות | שינויים בנסיבות | עסקאות בדבר מזונות | זכות חזרה | משפט בין-לאומי פרטי | סמכות בית משפט מחוזי | שמירת סמכויות, דינים והסכמים | ניכויים ממס הכנסה

חוק שיווי זכויות האישה

מטרת החוק | שוויון לפני החוק | אבחנה מותרת | שמירת זכויות | קנייניה של אישה נשואה | אפוטרופסות שווה | נישואין וגירושין | שיוויון בזכויות חברתיות | זכות האישה על גופה | הגנה מפני אלימות | ייצוג הולם | שירות בכוחות הביטחון | תחולה | שמירת דינים

חוק שיפוט בענייני התרת נישואין – מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית

סמכות בית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים | סמכות בית המשפט לענייני משפחה מבחינה בין-לאומית | התרת נישואין של בני זוג שלפחות אחד מהם בן דת מוכרת | הוראות שלא יחולו | תחולה | שמירת דינים

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

כשרות משפטית | הורים וילדיהם הקטינים | האפוטרופוסים על פי מינוי | הוראות שונות

תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים 

מבוא| הרכב בתי הדין ומקום מושבם | הודעה על קביעת איזורי שיפוט ומקום מושבם | מקום המשפט | הגשת המשפט | הזמנת בעלי הדין | הרשאה | מהלך הדיון | עדות | שבועה

חוק האזנת סתר

חוק הגנת הפרטיות

חוק למניעת אלימות במשפחה

חוק למניעת הטרדה מאיימת 

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן