גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

התנגדות לקיום צוואה

ילדים להורים שנפטרו וקרובי משפחה מדרגות קרבה שונות נחשפים מדי יום למציאות שלאחר פטירת הוריהם או קרוביהם, מתגלות צוואות שערכו המורישים, המצוות על חלוקת הירושה באופן שמנשל חלק מהקרובים להם ביותר. לעיתים לטובת אחד מבני המשפחה, ולעיתים לטובת יורשים שאינם מבני משפחתם או לטובת מוסדות ואחרים.

ההלם והתדהמה, במרבית המקרים, גדולים מאוד. לזה מתלווה תחושת כאב קשה, תחושת בגידה וכעס ותמיהות למה נעשו הדברים כפי שנעשו, וכיצד המוריש הדיר מהירושה אח או אחות או קרוב משפחה אחר, שהם בשר מבשרם.

מורישים שעושים צוואות לטובת יורשים לא צפויים בדרך כלל אינם משתפים את קרוביהם המנושלים בסיבות לנישול ואף לא מסבירים את המניעים שהביאו אותם לעשות כן, מחשש לעימותים עם קרוביהם בערוב יומם.

על פי דין הרכוש הנקוב בצוואה הוא רכושם של המורישים וזכותם הבלעדית והמלאה היא לתעל את הירושה לכל מי שעולה בדעתם.

מרבית הצוואות המקפחות, מדירות את ילדי המורישים, או מי מהם, מהירושה. משכך, בהמשך, נתייחס אך לילדי המוריש. בשינויים המתחייבים, הדברים יפים גם לבן הזוג של המוריש ולקרובי משפחה אחרים.

אין בחוק כל מניעה לצוות על "חלוקה לא שוויונית" בין צאצאי המוריש. ניתן לחלק את הירושה בהתחשב בגורמים שונים דוגמת מצבם הכלכלי הנפשי והגופני של היורשים, מתנות גדולות, שניתנו לחלק מהיורשים בתקופת חיי המורישים, ברמת התמיכה של היורשים, במורישים וסיבות רלוונטיות אחרות.

בתחום הצוואות הכלל המקודש הינו כיבוד "רצון המצווה" כפי שזה בא לידי ביטוי בצוואתו, ועל כן הנטל המוטל על כתפי מי שמבקש להתנגד לצוואה הוא נטל כבד, והוא נדרש להוכיח קיומן של עילות מוגדרות וספציפיות כתנאי לכך שבית המשפט לענייני משפחה יסכים להורות על ביטולה של צוואה.

בבואכם לשקול התנגדות לקיום צוואה, ובמיוחד אם ברצונכם להגן על קיום הצוואה, כפי שהיא, אל מול התנגדותם של יורשים אחרים, עליכם, בראש ובראשונה, להתייעץ עם עורכי דין לירושות וצוואות המתמחים הן בהגשת התנגדויות לצוואה והן בסוגיה כיצד מתגוננים כנגד ביטול צוואות.

משעה שמוגשת התנגדות לקיום צוואה חשוב ללוות את ההתנגדות בהליכים משלימים דוגמת הליך למינוי מנהל עיזבון זמני עד להכרעה בזהות הסופית של היורשים. זאת בכדי למנוע מצב בו מי מהיורשים או אחרים יבצעו פעולות לא ראויות ברכוש ובכספים, שכן פעולות אלו עלולות להיות בלתי הפיכות.

קיימים סעדים זמניים נוספים שניתן לבקש על מנת להבטיח את שלמות העיזבון. על כן, בצד התנגדות לצוואה יש לבצע מכלול פעולות רחב שתכליתו שמירה על הרכוש עד להכרעת בית המשפט לענייני משפחה ביחס לדרך חלוקתו. לדוגמא: צו איסור דיספוזיציה, המונע מגורמים שונים לעשות שימוש בנכסי העיזבון או להבריח נכסים הכלולים בעיזבון.

העילות מכוחן מוסמך בית המשפט לענייני משפחה להורות על פסלות צוואה הינן רבות ומגוונות ומפורטות בחוק הירושה. במאמר זה נתמקד בעילות הנפוצות.

עורכי דין מיומנים לענייני צוואות וירושות יפעלו על פי העילות בעלות הסיכוי הגבוה ביותר. יש להיזהר מהתנגדויות המשתרעות על הרבה עילות בבחינת "תפסת מרובה לא תפסת". לעיתים ההתנגדויות המנסות להסתמך על עילות רבות דווקא מחלישות את התביעה לביטול הצוואה.

עורך דין מומחה צוואות וירושות ידע לבחור את העילה הנכונה או את התמהיל הנכון בין העילות הנכונות ובעלות הסיכוי הטוב ביותר להתקבל.

פגמים בצוואה היורדים לשורשה של הצוואה

יש סדרה של פגמים המעידים על כך שהמסמך שערך המוריש, והנחזה להיות צוואה כשרה, אינו עומד בתנאי הבסיס הקבועים בחוק.

לשם הדוגמא, צוואה בכתב יד חייבת להיות כתובה מראשיתה עד אחריתה בכתב ידו של המוריש, תישא תאריך כתוב ותחתם על ידי המוריש בהתאם לסעיף 19 לחוק הירושה.

או למשל צוואה בעל פה ביחס למי שעומד למות (שכיב מרע) או למי שמוצא עצמו בפני המוות רשאי להצהיר רצונו לפני שני עדים ובתנאים הקבועים בסעיף 23 לחוק הירושה.

לא כל פגם בצוואה מחייב ביטולה- קיימים פגמים שונים בצוואות אשר ביכולת בית המשפט או רשם הצוואות והירושות להשלימם.

הדברים צריכים להתברר לגופם ובהתייחס לסמכותו של בית המשפט להשלים פגמים ופרטים מסוימים ובהקשר לכלל הגדול לפיו בפירוש צוואות יש לתת את מלוא כובד המשקל לרצון המצווה. כך למשל הוראה בצוואה הקובעת כי המוריש מצווה דירתו ברחוב מסוים, ללא ציון מספר הבית, כשאין לו בית נוסף באותו הרחוב, המדובר בפרט הניתן להשלמה. הוא הדין גם באפשרות לתקן טעויות סופר בצוואה ובלבד שניתן בוודאות להתחקות אחר רצון המנוח.

כשרות פיזית ונפשית של המוריש

הואיל והבסיס לכול צוואה הינו רצון המוריש נזקקים במקרים רבים של התנגדות לצוואה לשאלת כשרותו הנפשית והפיזית של המוריש.

המדובר במקרים בהם המצב הנפשי או הפיזי של המצווה שולל ממנו בפועל את ההבנה ביחס להוראות שערך בצוואתו ומכאן ברי שלא ניתן עוד לדבר על רצונו. הדוגמא המובהקת הינה דוגמא של אדם שסובל מדמנציה, אך לא רק במקרים כאלו. מקרים של הימצאות בטיפולים תרופתיים מורכבים ומחלות קשות חלקן המלוות בטיפולים רפואיים אגרסיביים יכולים להשפיע על שיקול הדעת ועל צלילות הדעת בביצוע הפעולה המשפטית של עריכת צוואה, מקרים של מצב נפשי מורכב וכיו"ב.

לא כל בעיה קוגניטיבית שוללת רצונו של המוריש, וקיימות דרגות שונות, ובסופם של דברים יצטרך מומחה רפואי בתחום הרלוונטי להכריע בסוגיית הכשרות לצוות על בסיס המצב הרפואי או הנפשי.

אם בית המשפט מגיע למסקנה כי במצבו הרפואי או הנפשי או הקוגניטיבי של המוריש נפלו פגמים שיש בהם לשלול את רצונו, או שלכול הפחות לא ניתן להתרשם כי יכול לגבש את רצונו במצבו, ספק אם תאושר הצוואה.

כדי לבחון את היכולת לפעול לביטול צוואה מכוח עילה זו, חלה חובה לבחון את מלוא תיקיו הרפואיים של המוריש בשעת עריכת הצוואה, להתייעץ עם מומחה רפואי מתאים בתחומים הרלוונטיים, ורק לאחר מכן ניתן לתת את הדעת לסיכויים להוביל לביטול הצוואה מכוח עילה זו. מקרים רבים הינם מקרים גבוליים שההכרעה יכולה ליפול על החומר הרפואי בעיקר ועל עדויות שונות.

בשל אופייה של העילה העוסקת במהותה בענייני רפואה בית המשפט לענייני משפחה בדרך כלל ימנה מומחה רפואי מטעמו על מנת לבחון את מה שמוגדר בפסיקה "כשרותו של המוריש לצוות במועד עריכת צוואתו".

השפעה בלתי הוגנת על המוריש

עילה נוספת לביטול צוואה הינה העילה שעוסקת בטענה שלפיה יורש או מספר יורשים הפעילו השפעה בלתי הוגנת על המוריש. המחוקק קבע כי ההשפעה חייבת להיות בלתי הוגנת קרי, חשוב להבין כי לא כל השפעה או בקשה או פנייה מצד יורש למוריש הופכת הפנייה להשפעה בלתי הוגנת.

סעיף 30 (א) לחוק הירושה קובע כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית בטלה.

בתי המשפט בשורה ארוכה של פסקי דין הגדירו את העילה כמי שבאה לבחון את רצונו האמיתי והחופשי של המוריש בשעת חתימת צוואתו, ובית המשפט יבחן האם המדובר ברצון חופשי להבדיל מרצון המונע מלחץ, איום או השפעה חריגה ולא ראויה. כמו כן חשוב לדעת כי אם מצב האיום או הלחץ חלף והייתה למוריש ההזדמנות לשנות צוואתו ולא עשה כן לדבר יכולה להיות השפעה מהותית שתוביל לאי ביטול צוואתו.

בבסיס העילה של השפעה בלתי הוגנת הינה ההנחה כי ההשפעה שהפעיל היורש על המוריש הפכה את המוריש למי שאוים, או שנכפה, או היה נתון ללחצים שהובילו לחלוקה לא סבירה ולא הוגנת של הנכסים, נדרש קיום קשר סיבתי של סיבה ותוצאה בין הכפייה והלחץ לבין התוצאה הפסולה של ההשפעה הבלתי הוגנת שהובילה להגדרת רצון המצווה באופן שמקים עילה לביטול הרצון.

עילה זו מבוססת בעיקרה בשעת הבירור שלה על עדויות הצדדים שנשמעות בבית המשפט, ומכאן שיש לעשות כל מאמץ לשכנע את בית המשפט באמצעות עדים, עדים חיצוניים ומסמכים המוכיחים בדרגת סבירות גבוהה כי הלחצים שהופעלו על המוריש שללו ממנו את חופש הבחירה בשעה שערך את צוואתו.

לשם כך, עורך דין מומחה לצוואות וירושות, יבקש מכם לאסוף את הראיות, ואף יגבה תצהירים מעדים רלוונטיים בשלבים המוקדמים של התחלת הטיפול. במקרים רבים בשל התארכות הטיפול בתיקים כאלו, התגלה קושי להעיד עדים בחלוף שנים, ואף התגלו קשיים באיסוף ראיות בחלוף השנים, לרבות ניסיונות לעיתים מוצלחים להביא לשינוי בגרסת אותם עדים על ידי מי שמבקשים לקיים את הצוואה המקפחת אתכם.

צוואה סתומה

צוואה חייבת להיות ברורה לא רק ביחס לזהות היורשים ולחלקו של כל יורש אלא ביחס לרצון של המוריש ביחס לנכסיו השונים. צוואה סתומה שממנה לא ניתן להבין רצונו של המוריש לגבי השאלה מה ציווה ולמי ציווה בטלה לפי סעיף 33 לחוק הירושה.

חשוב להדגיש כי בית המשפט יעשה כל ניסיון להתחקות אחר רצון המצווה במטרה לקיימו, אך ככול ולא ניתן להבין רצונו מצוואתו הצוואה בטלה.

צוואה בלתי חוקית

צוואה המורה על ביצוע פעולה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית בטלה לפי סעיף 34 לחוק הירושה.

מעורבות בעריכת צוואה

צוואה שמזכה את מי שערך אותה, או את העדים לצוואה, או את מי שנטל חלק באופן אחר בעריכתה בטלה. כך למשל, במקרים בהם היורש ישב עם המוריש בשעת עריכת צוואתו, או היה מעורב בעריכת הצוואה בדרכים שונות, המדובר בעילת פסלות. ככול ומידת המעורבות של היורש בעריכת הצוואה גדולה יותר כך הנטייה לביטול הצוואה על ידי בית המשפט גוברת.

סיכומם של דברים

התמקדנו במאמר זה בעיקרי העילות שעשויות להוביל לביטול צוואה או מחמת פגמים היורדים לשורשם של דברים או מחמת מצבים שונים אליהם נקלע המוריש השוללים הלכה למעשה רצונו והחופש שלו לצוות את רכושו כראות עיניו.

ההליכים לביטול צוואה הינם הליכים מורכבים הדורשים תכנון אסטרטגי קפדני ויצירתי שבוחן כבר בשלב הראשון את עילות ההתנגדות ומסוגל גם לבחון לעומקן את הטענות של מי שיבקש לקיים את הצוואה.

לאור העובדה שהימים הקבועים בחוק להגשת התנגדות לצוואה מצומצמים, אם החלטתם לפעול לביטול צוואה של מוריש עליכם לפעול באופן מידי, ולהגיע עם כל הראיות המסמכים שאתם יכולים להשיג כבר בשלב הראשוני של ההליך.

הבקשה להתנגדות הינה קריטית ביותר שכן היא משולה לכתב התביעה או ההגנה בתיק אחר. טענות שאינן מועלות באופן מידי ובהזדמנות הראשונה עלולות להיתפס בעתיד כלא נכונות גם אם הן אמת לאמיתה.

כמו כן, החובה לקבע את המצב הקיים ולמנוע מיורשים שונים לעשות דין לעצמם בצורות שונות של ריקון חשבונות, קבלת דמי שכירות לכיסם בלבד, ופעולות נוספות של הברחת נכסים מחייבות לאלתר נקיטה בפעולות זמניות הן בדמות צווי מניעה האוסרים פעולות ברכוש והן בדמות בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני שייקח אחריות על הרכוש.

על כן, מיד עם קבלת הצוואה לידיכם עליכם לפעול במהירות וביעילות. להתייעץ מידית עם עורכי דין מומחים לצוואות וירושות כדי לעצב תכנון אסטרטגי קפדני וגיבוש מהלכים שיביאו אתכם להשגת המטרה.

דילוג לתוכן